Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

Uchwała nr 1/11 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Przyjaciel" w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich oraz osób uprawnionych do zwolnienia z ich opłacania.

§ 1.

1. Ustala się wysokość składki rocznej w kwocie 24,00 zł.
2. Składkę członkowską należy wpłacić na konto Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

§ 2.

1. Zwolnione z opłacania składki są osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.