Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowanką Domu Dziecka w Piekarach Śl. „Przyjaciel"
Plan strategiczny na lata 2011 – 2013
Piekary Śl., sierpień 2011r.

Wprowadzenie

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowanką Domu Dziecka w Piekarach Śl. „Przyjaciel” powstało w październiku 2010r. z inicjatywy pracowników Domu Dziecka, a także dorosłych już wychowanków placówki. Stowarzyszenie od chwili powstania podejmuje szereg działań, które ukierunkowane są na wspieranie podopiecznych Domu Dziecka, tak aby kompensować ich deficyty rozwojowe oraz stwarzać warunki do ich pełnego rozwoju, a w przyszłości do prowadzenia samodzielnego życia. Stowarzyszenie „Przyjaciel” rozpoczyna dopiero swoją działalność dlatego też istotnym jest opracowanie strategii rozwoju Stowarzyszenia, którego realizacja pozwoli na jego efektywny rozwój.

Charakterystyka stanu obecnego Stowarzyszenia

Struktura formalno – organizacyjna Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przyjaciel” zrzesza 26 członków (pracownicy Domu Dziecka, byli wychowankowie placówki), posiada 3 osobowy Zarząd oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych, księgowość Stowarzyszenia prowadzi osoba przygotowana do prowadzenia księgowości, która zatrudniona jest w ramach umowy – zlecenia. Aktualnie stowarzyszenie nie współpracuje z wolontariuszami.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Dziecka, organizacja korzysta z zaplecza technicznego placówki.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Mocne strony:
- zaangażowany i prężny Zarząd,
- jasny podział obowiązków w Zarządzie,
- uporządkowane sprawy formalno – księgowe,
- zaplecze lokalowo – techniczne nie generujące kosztów dla Stowarzyszenia,

Słabe strony:
- małe aktywność członków Stowarzyszenia,
- niewielkie doświadczenie członków Stowarzyszenia w zakresie specyfiki pracy w III sektorze,

Proponowane rozwiązania:
- uczestnictwo członków Stowarzyszenia w szkoleniach dotyczących problematyki funkcjonowania III sektora,
- korzystanie z doradztwa indywidualnego w konkretnych sprawach,
- włączenie członków Stowarzyszenia do bieżących działań organizacji,
- pozyskanie nowych, aktywnych członków i wolontariuszy.

Struktura programowa Stowarzyszeni

W ramach celów statutowych, Stowarzyszenie udziela wsparcia podopiecznym Domu Dziecka oraz jego byłym wychowankom. Dotychczas dzięki akcją podejmowanym przez organizację młodzi ludzie mieli możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe na praktykę zawodową, kontynuacji edukacji, spędzenia wakacji, a także korzystania ze specjalistycznego poradnictwa i terapii. Dotychczasowe działania realizowane były w oparciu o środki pozyskiwane do sponsorów prywatnych oraz składki członkowskie.

Tendencje w polityce społecznej dotyczące organizacji opieki nad dziećmi i usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, problemy i potrzeby środowiska na rzecz którego działa Stowarzyszenie.

Aktualnie problematyka zapewnienia opieki zastępującej rodziców biologicznych regulowana jest Ustawą o pomocy społecznej, od kilku już lat przygotowywany jest projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Generalnie w omawianym obszarze problemowym od kilku już lat odchodzi się od sprawowania opieki nad dużymi grupami dzieci (tradycyjne domy dziecka) na rzecz rozwoju opieki nad małymi grupami dzieci w domach opiekunów zastępczych. Pomimo wytyczeniu takiego kierunku w polityce społecznej, zmiany nie następują jednak w sposób radykalny. Nie występuje specjalny wzrost liczby rodzin zastępczych (w 2009 r. w rodzinach zastępczych przebywało niespełna 5 tysięcy dzieci, natomiast w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynosiła prawie 30 tys. i wzrosła od 2005 r. o około 60 tys. dzieci). Należy jednak przyjąć, że podobnie jak w innych krajach europejskich, również w Polsce nastąpią zmiany w tym zakresie.

Na zdynamizowanie tych zmian wpływ może mieć Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (aktualnie trwają pracę nad projektem Ustawy), która wprowadzi również większy niż dotychczas wachlarz usług tj. usługi szkoleniowe (przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka, podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych), poradnictwo (psychologiczne, reedukacyjne, rehabilitacyjne, prawne), terapia rodzinna, grupy wsparcia (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych), pomoc wolontariuszy.

Organizacje pozarządowe odgrywają istotna rolę w propagowaniu zastępczego rodzicielstwa i tworzenia rodzinnych domów zastępczych, organizowaniu profesjonalnego poradnictwa we współdziałaniu z powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Uzupełniają one niewystarczającą ofertę pomocową instytucji publicznych dla rodzin zastępczych.

Przykłady działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe np.:
- prowadzenie szkoleń warsztatów, zwiększających umiejętności opiekunów dzieci i kadr pracujących z wychowankami placówek,
- wspieranie dzieci i młodzieży pozostających pod opieką rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych,
- wsparcie psychopedagogiczne i rzeczowe,
- całodobowy informacyjny telefon zaufania,
- wydawanie publikacji (biuletyny, informatory).

Należy zaznaczyć, że organizacji realizujących podane wyżej działania jest niewiele, a na terenie województwa śląskiego nie funkcjonuje specjalistyczna organizacja ukierunkowana na właśnie tak wybraną grupę odbiorców.

Rola i udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych sukcesywnie wzrasta, organizacje w coraz większym zakresie przejmować będą zadania publiczne do realizacji.Analizując tendencję w polityce społecznej nie można pominąć potrzeb środowiska na rzecz którego działa Stowarzyszenie „Przyjaciel”

Problemy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych:
- doświadczanie tymczasowości i niepewności własnego losu przy silnej emocjonalnej potrzebie stabilności i spójności,
- trudności szkolne i niskie osiągnięcia edukacyjne dzieci, jako wynik wcześniejszych doświadczeń (przemoc, znaczące zaniedbania wychowawcze),
- zaburzenia zachowania, które dodatkowo pogłębiają trudności edukacyjne i kształtowanie umiejętności społecznych,

Potrzeby opiekunów zastępczych:
- przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna,
- radzenia sobie z sytuacji występowania problemów wychowawczych,
- przygotowanie wychowanka do podjęcia samodzielnego życia.

Potrzeby pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych instytucji/organizacji współpracujących z dziećmi:
- poznawanie nowych metod pracy z dziećmi, doskonalenie zawodowe,
- radzenia sobie ze specyficznymi problemami dzieci (wychowanków),
- współpracy z rodziną dziecka (wychowanka),
- współpracy z instytucjami/ organizacjami działającymi na rzecz wychowanków.

Usamodzielnienie jest końcowym etapem wychowywania się w zastępczej opiece instytucjonalnej czy rodzinnej, stanowi bowiem wyjście z niej. Proces usamodzielnienia ma doprowadzić osoby, wobec których świadczona jest pomoc, do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Tak jak wejście do opieki zastępczej może być mniej lub bardziej trudnym przeżyciem dla dziecka, tak samo wyjście z niej może być trudne. Jest to bowiem przejście od relatywnie bezpiecznego środowiska do podjęcia życia w społeczeństwie bez parasola ochronnego i otrzymanie od razu statusu osoby dorosłej ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Jest to szczególnie trudne dla wychowanków opieki instytucjonalnej.

Problemy usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych placówek opiekuńczo – wychowawczych:
- mniejsza odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniach,
- wolniejsze i późniejsze osiąganie oceny sytuacji społecznej z uwzględnieniem własnej w niej roli,
- nieufność wobec osób z najbliższego środowiska,
- obniżona samoocena, brak akceptacji swojej sytuacji życiowej,
- lek przed przyszłością i samodzielnością.

Priorytety, cel główny, cele strategiczne i kierunki działań


Na podstawie analizy wewnętrznej sytuacji Stowarzyszenia „Przyjaciel” oraz otoczenia zewnętrznego za obszary priorytetowe przyjmuje się:
- wzmocnienie struktury organizacyjnej i członkowskiej Stowarzyszenia,
- rozwój oferty wsparcia dla wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- podnoszenie jakości usług społecznych świadczonych przez instytucje i organizacje pracujące na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Cel główny Misja

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śl. „Przyjaciel” jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy osób pracujących z mieszkańcami Domu Dziecka, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowanków orazprowadzenia przez nich samodzielnego, dorosłego życia w społeczeństwie.

Chcemy, aby nasi podopieczni uwierzyli, że postępowanie zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami niesie za sobą korzyści w postaci akceptacji siebie i innych; że zaufanie w relacjach międzyludzkich daje poczucie bezpieczeństwa; aby zaakceptowali zasadę, że byciem dorosłym, to bycie odpowiedzialnym za podejmowane decyzje i podjęte działania; że warto być dobrym, gdyż dobro dane wraca do nas; że drugi człowiek jest ważny tak, jak ja, a jego własność i własność wspólna jest dla niego tak istotna, jak istotna jest dla mnie moja własność.
W naszej pracy kierujemy się takimi wartościami jak: niezależność, tolerancja, jawność , rzetelność, współpraca.
Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową na terenie województwa śląskiego, która w sposób kompleksowy i specjalistyczny wspiera wychowanków i byłych wychowanków instytucji opiekuńczo – wychowawczych.

Cele strategiczne i kierunki działań

Na podstawie wyznaczonych priorytetów oraz celu głównego przyjmuje się następujące cele strategiczne:
- rozwój potencjału członkowskiego i wolontarystycznego
- rozwój różnych form wsparcia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin
- wzmocnienie przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z osobami opuszczającymi placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze w zakresie profesjonalizacji ich działań

Cel strategiczny 1: Rozwój potencjału członkowskiego i woluntarystycznego Stowarzyszenia „Przyjaciel”

Działania:
- aktywny udział członków organizacji w bieżącym planowaniu działań organizacji i ich realizacji,
- udział członków organizacji w szkoleniach dotyczących problematyki III sektora,
- pozyskiwanie nowych aktywnych członków, sympatyków, wolontariuszy.

Cel strategiczny2: Rozwój różnych form wsparcia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin.

Działania:
- organizowanie wsparcia doraźnego dla indywidualnych wychowanków
- organizowanie poradnictwa i terapii dla wychowanków i członków ich rodzin w specjalistycznych ośrodkach,
- organizowanie warsztatów dla wychowanków domów dziecka w zakresie przygotowania do samodzielnego życia,
- organizowanie indywidualnego poradnictwa dla osób usamodzielniających się w zakresie planowania i organizacji życia,

Cel strategiczny 3: Wzmocnienie przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z osobami opuszczającymi placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze w zakresie profesjonalizacji ich działań

Działania:
- organizacja szkoleń dla przedstawicieli organizacji i instytucji pracujących z osobami usamodzielniającymi się,
- opracowanie materiałów specjalistycznych z zakresu usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
- organizowanie specjalistycznego doradztwa dla osób pracujących z osobami usamodzielniającymi się,
- organizowanie seminariów, konferencji specjalistycznych.

Informacja o procesie przygotowania planu strategicznego

Plan strategiczny Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowanką Domu Dziecka w Piekarach Śl. „Przyjaciel” został opracowany przez zespół planistyczny w składzie:

P. Halina Czapla –Ilga – Prezes Stowarzyszenia,
P. Ireneusz Dobrowolski – Wiceprezes Stowarzyszenia

Moderatorem procesu planowania strategicznego była P. Anna Kruczek – Ślaskie forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.
Proces planowania strategicznego odbywał się w okresie: czerwiec – sierpień 2011r., podczas 4 spotkań w siedzibie Stowarzyszenia „Przyjaciel”.
Plan strategiczny Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowanką Domu Dziecka w Piekarach Śl. „Przyjaciel” powstał w ramach projektu „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim”