Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia "Przyjaciel"
za okres od września 2010 do grudnia 2011 roku

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śląskich „Przyjaciel” zwane w dalszej części niniejszego sprawozdania Stowarzyszenie „Przyjaciel” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000363212 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.09.2010 r. sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/007977/10/461 i od tego dnia rozpoczęło swoją działalność.

 Rok 2010 w działalności Stowarzyszenia „Przyjaciel” to czas przygotowywania się do podjęcia działań merytorycznych na rzecz podopiecznych. W miesiącach od września do grudnia 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia koncentrował się na poinformowaniu lokalnej społeczności o powstaniu organizacji, jednocześnie poszukując osób i instytucji gotowych wesprzeć jego działalność zarówno finansowo jak i w inny sposób. Równocześnie z działaniami promocyjnymi członkowie Stowarzyszenia rozpoczęli szkolenia organizowane przez inne organizacji pozarządowe, aby przygotować się do prowadzenia profesjonalnej działalności. Szkolenie te obejmowały zagadnienia prowadzenia księgowości oraz obsługi finansowej Stowarzyszenia, przygotowanie do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł dostępnych organizacjom pozarządowym oraz sprawy związane z zarządzaniem i planowaniem działalności Stowarzyszenia. Należy zaznaczyć, iż członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciel” ciągle doskonalą swoje umiejętności korzystając ze szkoleń oferowanych na rynku. Równie ważną informacją jest ta, iż wszystkie szkolenia nie obciążają budżetu Stowarzyszenia wyłączając koszty związane z dojazdem na miejsca szkolenia.

Rok 2011 to już okres merytorycznych przedsięwzięć Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia organizacja skoncentrowała się na dwóch obszarach: pierwszy obejmował pomoc finansową dla wychowanków o charakterze „inwestycji” w ich przyszłość; drugi to obszar szeroko pojętej organizacji czasu wolnego dla dzieci.

Biorąc pod uwagę te założenia zdecydowano o wsparciu finansowym dwóch podopiecznych piekarskiego Domu Dziecka, które związane było z decyzjami podopiecznych co, do ich dalszych ścieżek kształcenia. I tak w jednym przypadku wsparcie objęło koszty związane z wyjazdem na trzymiesięczną zagraniczną praktykę zawodową, a w drugim pomoc w zakupie wyposażenia koniecznego do rozpoczęcia studiów wyższych wychowanka.

Drugi obszar związany z czasem wolnym podopiecznych piekarskiego Domu Dziecka objął dwa wydarzenia. Pierwsze to zakup biletów lotniczych dla dwójki podopiecznych, którzy zostali zaproszeni na bezpłatny dwutygodniowy pobyt wakacyjny w Madrycie. Drugie to organizacja wycieczki turystycznej w Gorce w sierpniu 2010 r. Te dwie imprezy objęły 15 podopiecznych.

Powyższe działania sfinansowane zostały z wpływów organizacji z darowizn i składek członkowskich.

Należy zwrócić uwagę na starania Stowarzyszenia mające na celu pozyskanie środków finansowych ze źródeł innych niż darowizny. Stowarzyszenie „Przyjaciel” aplikowało w 2010 r. o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z Fundacji Banku Zachodniego. Wniosek złożony w konkursie ogłoszonym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeszedł pierwszą część procedury konkursowej. Niestety, w części drugiej został zdystansowany przez inne aplikujące organizacje. Natomiast dwa programy zgłoszone do konkursów grantowych Fundacji Banku Zachodniego zyskały aprobatę i Stowarzyszenie „Przyjaciel” otrzymało dwa granty na przeprowadzenie programów. Pierwszy „Terapia psychologiczna” - tu dotacja wyniosła 4000 zł. Program przeznaczony jest dla dwójki podopiecznych domu Dziecka w Piekarach Śląskich wymagających intensywnego wsparcia psychoterapeutycznego. Realizacja programu rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku i zakończy się w sierpniu 2011 roku. Drugi program pod nazwą „By zawód nie zawiódł” został wsparty przez Fundację Banku Zachodniego kwotą 1500 zł. Jest to program przeznaczony dla młodzieży przygotowującej się do wyboru kształcenia ponadgimnazjalnego i obejmie 8 podopiecznych. Jego realizacja zaplanowana jest na styczeń i luty 2012 roku i zostanie przeprowadzony przez członka naszego Stowarzyszenia.

Przedstawione wyżej działania Stowarzyszenia „Przyjaciel” obejmują w zasadzie pierwszy rok działalności Stowarzyszenia, gdyż pierwsze miesiące działalności przypadły na ostatni kwartał roku 2010, kiedy skoncentrowano się na przygotowaniu członków Stowarzyszenia do pracy na rzecz beneficjentów. Mamy nadzieję, że następny rok będzie równie dobry przede wszystkim dla naszych podopiecznych.