Stowarzyszenie Przyjaciel

Piekary Śląskie

STATUT 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY WYCHOWANKOM I BYŁYM WYCHOWANKOM
DOMU DZIECKA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 „PRZYJACIEL”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz pomocy wychowankom i byłym wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śląskich „PRZYJACIEL” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.  Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „PRZYJACIEL”.
3.  Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
4.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piekary Śląskie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
7.  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

9.  Celem Stowarzyszenia jest:

 • pomoc wychowankom i byłym wychowankom (do trzech lat po opuszczeniu placówki) Domu Dziecka w Piekarach Śląskich;
 • propagowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka;
 • pomoc rodzinom wychowanków;
 • integracja społeczna;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wychowanków;
 • przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę i rozwój wychowankom Domu Dziecka;
 • finansowanie kursów zawodowych dla wychowanków;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • pomoc rzeczową i finansową na rzecz wychowanków;
 • organizację wypoczynku dla wychowanków;
 • organizację imprez integracyjnych dla rodzin wychowanków;
 • organizowanie festiwali, festynów, konkursów;
 • organizowanie kwest pieniężnych, kiermaszów;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i zagranicą;
 • pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 • pozafinansowe wspieranie rodzin wychowanków będących w trudnej sytuacji;
 • pozyskiwanie rodzin zaprzyjaźnionych;
 • inne działania na rzecz wychowanków Domu Dziecka i ich rodzin. 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI.

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
12. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 • honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie;
 • przedstawi pozytywna opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną  w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogę jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 • wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 3. z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku;
 4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu;
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA. 

26. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalania zmian Statutu;
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań  z działalności Zarządu i komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzań sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji  innych władz Stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa i dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera zarząd spośród swoich członków.
37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
38. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • sporządzanie planów pracy i budżetów;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu;
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

42. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie możne powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE. 

43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich;
 • z darowizn, spadków, zapisów;
 • z dotacji i ofiarności publicznej.

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

48. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością  głosów - 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.